Aalto Camp for Social Innovation
 
Kuva Johanna Kare

Professori (emerita) Pirjo Ståhlen erityisaloja ovat aineeton pääoma, tieto- ja innovaatiojohtaminen sekä itseohjautuvat, sosiaaliset systeemit. Hän toimi professorina Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa vuosina 2014-2019, Turun yliopistossa vuosina 2004-2013 sekä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuosina 2001-2005.

Pirjo Ståhle on toiminut yli kolmekymmentä vuotta sillanrakentajana yritysten, akateemisen maailman ja yhteiskunnan instituutioiden välillä. Hänen kehittämiään tieto- ja innovaatiojohtamisen malleja ja mittareita on sovellettu sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa.

Pirjo Ståhle on usein mainittu suomalaisen tietojohtamisen edelläkävijänä: hän on ollut Suomen ensimmäinen tietopääomajohtaja (Sonera 1998-2001), ensimmäinen tietojohtamisen professori (LUT) ja hänen kirjansa Knowledge Management - tietopääoma yrityksen kilpailutekijänä (1999) oli ensimmäinen suomalainen tietojohtamista käsittelevä teos.Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa professori Ståhlen johdolla kehitettiin mittausmenetelmiä aineettoman pääoman vaikutuksesta bruttokansantuotteeseen.

Pirjo Ståhle on julkaissut useita kirjoja ja yli sata artikkelia tieteellisissä ja populaareissa julkaisuissa sekä pitänyt lukuisia esitelmiä tietointensiiviseen talouteen, innovaatiojohtamiseen ja itseorganisoitumiseen liittyvistä teemoista. Hän on toiminut myös monissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijapaneeleissa sekä monien organisaatioiden ja yritysten hallituksissa, mm. Suomen kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja (2009-2012) ja hallintoneuvoston esimies (2017-2021), kansanedustajien ja tutkijoiden seuran Tutkas ry:n hallituksen varapuheenjohtaja (2016-2023), Suomen World Visionin hallituksen puheenjohtaja (2016-2023) ja World Vision Internationalin hallituksen jäsen (2013-2022).

Valikoituja kirjoja


Hautamäki, A., Ståhle, P., Oksanen, K. & Tukiainen, T. 2016.
Vaikuttavaa tutkimusta - Kokeiluehdotuksia tutkimuksen vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Innovaatio 2/2016. Lönnberg Print & Promo.

Hautamäki,A. & Ståhle, P.
Ristiriitainen tiedepolitiikkaamme: suuntana innovaatiot vai sivistys?
Gaudeamus. Helsinki. ISBN 978-952-495-277-4

Ståhle,P. & Ainamo, A. (toim.). 2012.
Innostava yliopisto - kohti uudistavaa yliopistojohtamista.
Gaudeamus. Tallinna. ISBN 978-952-495-222-4. (Inspiring university - towards renewing university management)

Ståhle, P. & Wilenius, M. 2006.
Luova tietopååoma - tulevaisuuden kestävä kilpailuetu.
Edita: Helsinki.

Valikoituja artikkeleita


Ståhle, P. 2012. Yliopisto - tietämyksen edelläkävijä? Teoksessa Ståhle,P. & Ainamo, A. (toim.) Innostava yliopisto - kohti uudistavaa yliopistojohtamista. Gaudeamus. Tallinna. ISBN 978-952-495-222-4
Lataa pdf

Ståhle, P., Ståhle, S, & Lin, C. 2015. Intangibles and national economic wealth – a new perspective on how they are linked. Journal of Intellectual Capital, Vol. 16 Iss: 1, pp. 20-57.
Lataa pdf

Ståhle, P. & Kuosa, T. 2009. Systeemien itseuudistuminen - uutta ymmärrystä kollektiivien kehittymiseen. Aikuiskasvatus 2/2009, vol. 29, siv. 104-115. ISSN 0358-6197
Lataa pdf

Ståhle, P. & Bounfour, A. 2008. Understanding Dynamics of Intellectual Capital. Journal of Intellectual Capital, special issue of Intellectual Capital of Communities: The Next Step. Vol 9, No. 2, 164-177.
Lataa pdf